E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Ankara Medical Journal Investigation of Knowledge Levels of Family Physicians and Pediatrists About Peer Victimization [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2021; 21(1): 49-56 | DOI: 10.5505/amj.2021.43925

Investigation of Knowledge Levels of Family Physicians and Pediatrists About Peer Victimization

Esra Yurdakul, Basri Furkan Dağcıoğlu
Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Medicine, Department of Family Medicine

INTRODUCTION: Peer victimization (PV) can be defined as a student or group of students deliberately and continuously harming or harassing another student or a group of students. Studies show that one out of every three students in our country is exposed to peer bullying in physical, verbal, emotional, or exclusion forms. In our study, it was aimed to compare the knowledge levels of family physicians and pediatricians, who are expected to be in contact with children exposed to PV, about this subject.
METHODS: Between October 2015 and February 2016, 122 family physicians and 109 pediatricians who were randomly selected among the physicians working in Ankara province were reached and their level of knowledge on peer victimization was evaluated.
RESULTS: The knowledge levels of the physicians in both groups about PV were found to be substantially similar. Pediatricians encountered PV significantly more frequently than family physicians (p <0.001; X2 = 15.766). On the other hand, physicians in both branches had similar awareness in recognizing the indirect symptoms of PV (p = 0.429; X2 = 0.625). It was seen that very few of the participants received special training on PV.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In addition to parents and teachers, physicians who see the child for any reason have responsibility for PV, which is common in our country and the world. It will be beneficial to increase the knowledge and awareness of family physicians and pediatricians who most frequently communicate with school-age children, especially about detecting the psychosomatic symptoms originating from PV and taking action.

Keywords: Peer victimization, family physicians, pediatrists

Aile Hekimlerinin ve Pediatristlerin Akran Zorbalığı Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Araştırılması

Esra Yurdakul, Basri Furkan Dağcıoğlu
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD.

GİRİŞ ve AMAÇ: Akran zorbalığı (AZ), bir öğrencinin ya da bir grup öğrencinin başka bir öğrenciye ya da bir grup öğrenciye kasıtlı ve sürekli olarak zarar vermesi ya da rahatsız etmesi olarak tanımlanabilir. Araştırmalar ülkemizde her üç öğrenciden birinin fiziksel, sözel, duygusal veya dışlama formlarındaki akran zorbalığına maruz kaldığını göstermektedir. Çalışmamızda AZ’ye maruz kalan çocuklarla en sık iletişim halinde olması beklenen aile hekimleri ve pediatristlerin konu hakkındaki bilgi düzeylerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ekim 2015 ile Şubat 2016 tarihleri arasında Ankara ili genelinde çalışmakta olan hekimlerden rastgele seçilen 122 aile hekimi ve 109 pediatriste ulaşılarak, akran zorbalığı konusundaki bilgi düzeyleri değerlendirildi.
BULGULAR: Her iki gruptaki hekimlerin AZ ile ilgili bilgi düzeyleri büyük oranda benzer bulundu. Pediatristler belirgin şekilde aile hekimlerinden daha sık olarak AZ ile karşılaşmaktaydı (p<0,001; X2=15,766). Buna karşılık AZ nin dolaylı belirtilerini tanıma konusunda her iki branştaki hekimler benzer farkındalığa sahipti (p=0,429; X2=0,625). Katılımcıların çok az bir kısmının AZ ile ilgili özel bir eğitim aldığı görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ülkemizde ve dünyada oldukça sık görülen AZ konusunda ebeveynler ve öğretmenlerin yanı sıra, herhangi bir sebeple çocuğu gören hekimlere de sorumluluk düşmektedir. Özellikle AZ kaynaklı psikosomatik belirtilerin erken safhada saptanıp eyleme geçilmesi konusunda, okul çağındaki çocuklarla en sık iletişime geçen aile hekimlerinin ve pediatristlerin bilgi ve farkındalıklarının artırılması faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Akran zorbalığı, aile hekimleri, pediatristler

Esra Yurdakul, Basri Furkan Dağcıoğlu. Investigation of Knowledge Levels of Family Physicians and Pediatrists About Peer Victimization. Ankara Med J. 2021; 21(1): 49-56

Corresponding Author: Basri Furkan Dağcıoğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale