E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Ankara Medical Journal Evaluation of Infertile Patients Who Attended to Medical Genetics Outpatient Clinic with Hamilton Anxiety Scale [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2020; 20(4): 963-970 | DOI: 10.5505/amj.2020.39206

Evaluation of Infertile Patients Who Attended to Medical Genetics Outpatient Clinic with Hamilton Anxiety Scale

Mahcube Çubukçu1, Özlem Sezer2
1Department Of Family Medicine,health Sciences University Samsun Education And Research Hospital Samsun,turkey
2Department Of Medical Genetics,health Sciences University Samsun Education And Research Hospital, Samsun, Turkey

INTRODUCTION: Infertility is an important public health problem for our country due to its high frequency and problems experienced by infertile couples. The aim of our study is to evaluate the infertile patients with the Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A) who attended to Medical Genetic Outpatient Clinic of our hospital and to determine the relationship of the HAM-A with the socio-demographic characteristics.
METHODS: 120 infertile patients of reproductive age who attended our hospital between 01.03.2020-01.07.2020 with unexplained infertility were included in the study. After the ethical committee approval, HAM-A, and a questionnaire containing socio-demographic data were applied to the patients whose informed consent was obtained. The point scale used for the study was shown as follows; 0-5 points for anxiety, 6-14 points for minor anxiety, 15 points, and above for major anxiety. SPSS 22.0 package program was used for analyzing the data. The data were evaluated with descriptive statistics as well as by Pearson chi-square and Mann-Whitney U test. p<0.05 was considered statistically significant.
RESULTS: The mean age of 120 infertile patients was 33.94±9.89 years. 55.83% of the patients were women. The mean infertile duration of the patients was 5.27±3.64 years. The mean HAM-A score was detected at 20.13±9.98 in women whereas 18.25±8.80 in men. The mean score of the total scale was 19.44±9.85. The total anxiety score was found to be higher in women with those who received infertility treatment previously, with forty years and older, low level of education, with chronic illnesses (in order p=0.002, p=0.000, p=0.023, p=0.001, p=0.003).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Severe anxiety was detected in infertile patients. All infertile cases attended to Outpatient Clinic should be evaluated with anxiety scales and optimum counseling and guidance should be provided to them.

Keywords: Anxiety, infertility, scale, medical genetic

Tıbbi Genetik Polikliniği’ne Başvuran İnfertil Olguların Hamilton Anksiyete Ölçeği ile Değerlendirilmesi

Mahcube Çubukçu1, Özlem Sezer2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, Samsun
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Genetik Bölümü, Samsun

GİRİŞ ve AMAÇ: İnfertilite, sıklığının yüksek olması ve infertil kişilerin yaşadığı problemler nedeniyle ülkemiz için önemli bir halk sağlığı sorunudur. Çalışmamızın amacı, hastanemiz Tıbbi Genetik polikliniğine başvuran infertil olguları Hamilton Anksiyete Değerlendirme Ölçeği (HAM-A) ile değerlendirmek ve HAM-A’nın sosyo-demografik özelliklerle ilişkisini saptamaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 01.03.2020-01.07.2020 tarihleri arasında hastanemiz Tıbbi Genetik Polikliniği’ne açıklanamayan infertilite nedeniyle başvuran, üreme çağındaki, 120 infertil olgu çalışmaya alındı. Etik kurul onayı alındıktan sonra, aydınlatılmış onamı alınan olgulara sosyo-demografik verileri içeren anket ve HAM-A uygulandı. 0-5 puan anksiyetenin olmadığını, 6-14 puan minör anksiyeteyi, 15 puan ve üzeri majör anksiyeteyi göstermektedir. Verilerin analizi için SPSS 22.0 paket programı kullanıldı. Veriler, tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra, Pearson ki-kare ve Mann-Whitney U testi ile değerlendirildi. p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Tıbbi Genetik Polikliniği’mize başvuran 120 infertil olgunun yaş ortalaması 33,94±9,89 yıl idi. Olguların %55,83’ü kadındı. İnfertil olguların ortalama infertil süreleri 5,27±3,64 yıl idi. Kadınlarda HAM-A puan ortalaması 20,13±9,98, erkeklerde HAM-A puan ortalaması 18,25±8,80 tespit edildi. Total ölçek puan ortalaması 19,44±9,85 idi. Çalışmaya katılan kadınlarda, 40-45 yaş aralığında olanlarda, daha önce infertilite tedavisi alanlarda, eğitim düzeyi düşük olanlarda, kronik hastalığı olanlarda anksiyete toplam puanları olumsuz yönde yüksek bulunmuştur (sırayla p=0,002, p=0,000, p=0,023, p=0,001, p=0,003).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tıbbi Genetik Polikliniğine başvuran infertil olgularda çok şiddetli anksiyete tespit edildi. Tıbbi Genetik Polikliniği’ne başvuran infertil olgular anksiyete yönünden değerlendirilmeli, anksiyete tespit edilenlere gerekli bilgi, danışmanlık ve rehberlik sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, infertilite, ölçek, tıbbi genetik

Mahcube Çubukçu, Özlem Sezer. Evaluation of Infertile Patients Who Attended to Medical Genetics Outpatient Clinic with Hamilton Anxiety Scale. Ankara Med J. 2020; 20(4): 963-970

Corresponding Author: Mahcube Çubukçu, Türkiye
LookUs & Online Makale