E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Ankara Medical Journal The Pathogens of Catheter Related Bloodstream Infections in the Intensive Care Unit of Keçiören Training and Research Hospital in 2018 [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2020; 20(4): 944-950 | DOI: 10.5505/amj.2020.29577

The Pathogens of Catheter Related Bloodstream Infections in the Intensive Care Unit of Keçiören Training and Research Hospital in 2018

Leyla Ipek Rudvan Al
Hacettepe University Medical School Hospital

INTRODUCTION: Intravenous catheters are frequently used in today's medical practice and are inevitable in some cases, especially in intensive care units. Due to these common areas of use, they are associated with increased morbidity and mortality due to the complications they cause. One of these complications is infectious complications, the most important of which is catheter-related bloodstream infection (CRBI). In this study, we aimed to reveal the factors of catheter-related bloodstream infection that we diagnosed in the intensive care unit of our hospital.
METHODS: In order to determine the factors and antibiotic susceptibility catheter-related bloodstream infections which were the subjects of our study, who had been hospitalized between January 2018 and December 2018 at Keçiören Training and Research Hospital Intensive Care Unit and concurrent in catheter blood culture and peripheral blood.216 patients who were cultured were evaluated retrospectively.
RESULTS: In 20.3% of the patients, catheter-related bloodstream infection was detected, in which 6 of these cases were E. faecium, 6 of them were K. pneumonia, 6 of them were A. baumanii, and 6 of them were S. epidermidis. In 4 patients we detected S. capitis and E. faecalis. S. aureus-P.aeroginosa-S.haemolyticus-C. albicans and E.coli were isolated in both 2 patients. In our study, E. faecium, S. epidermidis, A. baumanii and K. pneumoniae were the most common agents, while the second most frequent agents were S. capitis and E faecalis. When we evaluate our study, coagulase-negative staphylococci are in the first place as the cause of CRBI and enterococci are in the second place.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The distribution results of the causes of CRBI of our hospital’s intensive care unit was compatible with Turkey's national nosocomial infections surveillance system-2012.

Keywords: Intensive care unit, intravascular catheter, catheter-related infection, culture.

Kateter ile İlişkili Damar İçi Enfeksiyon Etkenleri; Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi 2018 Verileri

Leyla Ipek Rudvan Al
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Damar içi kateterler (DİK) günümüz tıp pratiğinde sık olarak kullanılmaktadır ve özellikle yoğun bakım ünitelerinde bazı durumlarda kaçınılmaz olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yaygın kullanım alanlarına bağlı olarak sebep oldukları komplikasyonlar nedeniyle artmış morbidite ve mortalite ile ilişkilidirler. Bu komplikasyonlardan biri enfeksiyöz komplikasyonlardır ve bunlar içerisinde en önemlisi kateter ile ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonudur (KİKDE). Bu çalışmamızda hastanemiz yoğun bakım ünitesinde tanı koyduğumuz KİKDE etkenlerini ortaya koymayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bizim çalışmamıza konu olan DİK ile ilişkili kan dolaşımı enfeksiyon (KİKDE) etkenlerini belirlemek amacıyla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi’nde Ocak 2018-Aralık 2018 tarihleri arasında yatmış olan ve eş zamanlı kateter içi kan kültürü ve periferik kan kültürü alınan 216 hasta retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Bu hastaların antibiyotik duyarlılık testleri "Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)" kriterlerine göre disk difüzyon yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Kateterden alınan kan ile periferik venöz kandan alınan kan kültürleri için BACTEC 9120 (Becton Dickinson, ABD) sistemi kullanılmıştır.
BULGULAR: Hastaların %20.3’ünde KİKDE saptanmış olup bu olguların 6’sında E. faecium, 6’sında K. pneumonia, 6’sında A. baumanii, 6’sında S. epidermidis, 4’ünde S. capitis, 4’ünde E. faecalis ve 2’şer hastada S. aureus-P.aeroginosa-S. haemolyticus-C. albicans ve E.coli izole edilmiştir. Çalışmamizda KİKDE etkeni olarak en sık E. faecium, S. epidermidis, A. baumanii ve K. pneumoniae saptanırken 2. en sık etkenler S. capitis ve E. faecalistir. Çalışmamızı değerlendirdiğimizde KİKDE etkeni olarak 1. sırada koagülaz negatif stafilokoklar karşımıza çıkmakta 2. sırada ise enterokoklar bulunmaktadır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastanemiz yoğun bakım ünitesinin KİKDE etkenlerinin dağılım sonuçları Türkiye’nin ulusal hastane enfeksiyonları sürveyans sistemi 2012 verileri ile uyumludur.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım ünitesi, damar içi kateter, kateter ilişkili enfeksiyon, kültür.

Leyla Ipek Rudvan Al. The Pathogens of Catheter Related Bloodstream Infections in the Intensive Care Unit of Keçiören Training and Research Hospital in 2018. Ankara Med J. 2020; 20(4): 944-950

Corresponding Author: Leyla Ipek Rudvan Al, Türkiye
LookUs & Online Makale