E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Ankara Medical Journal Is There A Decline in Inflammatory Markers with Weight Loss in Obese Women? Obesity Outpatient Clinic Six-Month Follow-Up Results [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2020; 20(3): 686-693 | DOI: 10.5505/amj.2020.24381

Is There A Decline in Inflammatory Markers with Weight Loss in Obese Women? Obesity Outpatient Clinic Six-Month Follow-Up Results

Kağan Güngör1, Onder Bulut2, Bülent Can1, Serkan Öztürk2, MEHMET SARGIN2
1İstanbul Medeniyet University Göztepe Research And Training Hospital Department Of Endocrinology And Metabolism
2İstanbul Medeniyet University Göztepe Research And Training Hospital Department Of Family Medicine

INTRODUCTION: The aim of our study is to determine the change in the neutrophil / lymphocyte ratio (NLR), which is an inflammatory marker of obesity in patients who lose weight with lifestyle changes.
METHODS: Our study was conducted with 74 obese female patients who significantly lost weight with six-month lifestyle changes in the obesity outpatient clinic. Patients with acute or chronic inflammatory disease and diabetes were excluded from the study. Clinical data, anthropometric measurements and laboratory results were collected from the patients' files retrospectively.
RESULTS: The mean age of the patients was 49.24±9.89 years. Weight and BMI values of the patients at the beginning of the study were 95.44 ±15.60 kg and 37.75±5.74 kg/m² and at the end of the sixth month 87.99±15.70 kg and 34.78±5.78 kg / m² respectively. The fasting plasma insulin, C peptide levels and HOMA of the patients the beginning and at the sixth month of the study were 12.96 uU/ml and 9.19 uU/ml (p = 0.015) and 2.74 ng/ml to 2.29 ng/ml and 3.31 to 2.03 respectively (p = 0.021). The NLR values of the patients who lost weight decreased significantly compared to baseline values (p = 0.004). There was no significant difference between baseline and sixth month CRP values (p = 0.586).
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result, it was found that there was a significant decrease in NLR value together with a decrease in insulin resistance when weight loss was achieved with lifestyle changes in obese women.

Keywords: obesity, life style manegement, weight loss, inflammation, neutrophil lymphpcyte ratio

Obez Kadınlarda Kilo Kaybı ile İnflamatuvar Belirteçlerde Gerileme Oluyor Mu? Obezite Polikliniği Altı Ay Süreli Takip Sonuçları

Kağan Güngör1, Onder Bulut2, Bülent Can1, Serkan Öztürk2, MEHMET SARGIN2
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Bilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızın amacı yaşam tarzı değişiklikleri ile kilo veren hastalarda obezitenin inflamasyon belirteci olan Nötrofil/ Lenfosit Oranındaki (NLO) değişimi belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamız obezite polikliniğimizde izlenen ve 6 ay süreli yaşam tarzı değişiklikleri ile anlamlı kilo veren 74 obez kadın hasta ile yapıldı. Akut ya da kronik inflamatuar hastalığı ve diyabeti olan hastalar çalışmaya alınmadı. Hastaların boy, kilo, beden kütle indeksi (BKI), total vücut yağ kilosu, gövde yağ kilosu, başlangıç ve 6 ay kiloları ve kilo verme oranları gibi klinik verileri ile CRP, hemogram, nötrofil lenfosit oranı (NLO), C peptid ve HOMA-IR gibi laboratuvar sonuçları obezite kliniğimiz dosyalarından retrospektif olarak alındı.
BULGULAR: Yaş ortalaması 49.24±9.89 yıl olan hastaların çalışma başlangıcında kilo ve BKI değerleri sırası ile 95.44 ±15.60 kg ve 37.75±5.74 kg/m² iken altıncı ayın sonunda 87.99±15.70 kg ve 34.78±5.78 kg/m² olarak saptandı. Hastaların çalışma başlangıcında açlık plazma insülin ortalama değeri 12.96 uU/ml iken altıncı ayda 9.19 uU/ml düzeyine(p=0.015), açlık plazma c peptid düzeyleri 2.74 ng/ml iken altıncı ayda 2.29 ng/ml değerine(p=0,021) ve HOMA-IR ortalama düzeyleri 3.31 iken altıncı ayda 2.03 değerine gerilemişti. Hastaların başlangıç ve altıncı aydaki NLO değerleri sırası ile 1.79±0.79 ve 1.53±0.53 mm³ bulundu (p=0.004). Başlangıç ve altıncı ay CRP değerleri arasında ise anlamlı fark bulunmadı(p=0.586).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak çalışmamızda obez kadınlarda yaşam tarzı değişiklikleri ile kilo kaybı sağlandığında insülin direncinde azalmayla birlikte NLO değerinde anlamlı düşme olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: obezite, yaşam tarzı değişiklikleri, kilo kaybı, inflamasyon, nötrofil lenfosit oranı

Kağan Güngör, Onder Bulut, Bülent Can, Serkan Öztürk, MEHMET SARGIN. Is There A Decline in Inflammatory Markers with Weight Loss in Obese Women? Obesity Outpatient Clinic Six-Month Follow-Up Results. Ankara Med J. 2020; 20(3): 686-693

Corresponding Author: Kağan Güngör, Türkiye
LookUs & Online Makale