E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Ankara Medical Journal Use of CRP/Albumin Ratio In The Differentiation of Upper Urinary System Infection In Children With A Urinary System Infection [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2020; 20(4): 895-903 | DOI: 10.5505/amj.2020.22438

Use of CRP/Albumin Ratio In The Differentiation of Upper Urinary System Infection In Children With A Urinary System Infection

Hatice Güneş, Meliha Kütükçü
Kahramanmaraş Sütçü Imam University, Medical Faculty, Department Of Pediatrics

INTRODUCTION: Urinary tract infections (UTI) are common infections in childhood. The course of infection and its clinical follow-up vary according to its localization (lower vs. upper). C-reactive protein (CRP) albumin ratio (CAR) is one of the inflammatory markers that have been used in recent years. The purpose of our study is to investigate this distinction by using CAR.
METHODS: This study was conducted by scanning the patient files of 95 children diagnosed with UTI. The patients were divided into two groups according to the infection site as upper UTI (UUTI) and lower UTI (LUTI). Laboratory and demographic features of the patients were obtained from the hospital records and compared between the groups.
RESULTS: CAR was significantly greater in the UUTI group (p<0.001). According to receiver operating characteristic curve, the optimal cut-off value of CAR for prediction of UUTI was >12.65, which had a specificity of 97% and sensitivity of 53% (AUC = 0.864; 95% confidence interval CI: 0.792–0.9363, LR: 24.40; p < 0.001). In the multivariate logistic regression analysis, in which variables found to be significant in univariate analysis and correlated with UUTI were also taken, CAR (OR = 0.897, 95% CI: 0.838-0.960, p = 0.002) and absolute neutrophil count (OR = 0.182, 95% CI: 0.039 -0.841, p = 0.029) was still found to be significant.
DISCUSSION AND CONCLUSION: CAR is independently related to UUTI in UTI and may be useful to predict UUTI.

Keywords: Albumin, C reactive protein, children, pyelonephritis, urinary tract infection

Üriner Sistem Enfeksiyonu Olan Çocuklarda Üst Üriner Sistem Enfeksiyonunun Ayırt Edilmesinde CRP/Albümin Oranının Kullanılması

Hatice Güneş, Meliha Kütükçü
Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: İdrar yolu enfeksiyonları (İYE) çocukluk çağında sık görülen enfeksiyonlardır. Enfeksiyonun seyri ve klinik takibi lokalizasyonuna göre (alt ve üst) değişir. C-reaktif protein (CRP) albümin oranı (CAO), son yıllarda kullanılan enflamatuar belirteçlerden biridir. Çalışmamızın amacı CAO kullanarak bu ayrımı araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma, İYE tanısı almış 95 çocuğun hasta dosyaları taranarak gerçekleştirildi. Hastalar enfeksiyon bölgesine göre üst İYE (Ü-İYE) ve alt İYE (A-İYE) olarak iki gruba ayrıldı. Hastaların laboratuvar ve demografik özellikleri hastane kayıtlarından elde edilmiş ve gruplar arasında karşılaştırılmıştır.
BULGULAR: CAR, Ü-İYE grubunda anlamlı olarak daha yüksekti (p <0,001). Alıcının çalışma karakteristik eğrisine göre, Ü-İYE tahmini için CAO'nın optimal kesme değeri>% 97 özgüllüğü ve% 53 duyarlılığı olan> 12,65 idi (AUC = 0,864; % 95 güven aralığı CI: 0,792– 0,9363, LR: 24,40; p <0,001). Univaryant analizde anlamlı bulunan ve Ü-İYE ile korele olan değişkenlerin de alınarak yapıldığı çok değişkenli lojistik regresyon analizinde CAO (OR = 0,897,% 95 CI: 0,838-0,960, p = 0,002) ve mutlak nötrofil sayısının (OR = 0,182,% 95 CI: 0,039-0,841, p = 0,029) halen anlamlı olduğu bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: CAO, İYE'de Ü-İYE ile bağımsız olarak ilişkilidir ve Ü-İYE'yi tahmin etmek için yararlı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Albümin, C reaktif protein, çocuk, piyelonefrit, idrar yolu enfeksiyonu

Hatice Güneş, Meliha Kütükçü. Use of CRP/Albumin Ratio In The Differentiation of Upper Urinary System Infection In Children With A Urinary System Infection. Ankara Med J. 2020; 20(4): 895-903

Corresponding Author: Hatice Güneş, Türkiye
LookUs & Online Makale