E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Relationship Between The Chest CT Characteristics and Clinical Outcomes of COVID-19 Patients by Age Groups [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2020; 20(4): 1061-1070 | DOI: 10.5505/amj.2020.91979

Relationship Between The Chest CT Characteristics and Clinical Outcomes of COVID-19 Patients by Age Groups

Selçuk Parlak1, Muhammed Said Beşler1, Utku Eren Özkaya1, Esra Çıvgın1, Ebru Şengül Parlak2
1Ankara City Hospital, Department of Radiology, Ankara, Turkey
2Ankara City Hospital, Department of Chest Diseases, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: To analyze the effect of age on chest computed tomography (CT) features and disease severity in COVID-19.
METHODS: The study included the chest CT images of 367 patients with COVID-19 between April 1, 2020, and June 1, 2020. The patients were divided into four age groups: Group A (≤19 years), group B (20-39 years), Group C (40-59 years), and Group D (≥60 years). On chest CT, laterality, involved lobes, number of lesions, lesion types, and lesion distribution were evaluated and compared.
RESULTS: The study population consisted of 367 patients (210 male and 157 female, mean age 47.50 years, range 12-92 years). There was no significant gender difference between the age groups. The most common CT finding in all age groups was ground-glass opacity. Consolidations, crazy-paving patterns, and air bronchograms were more common in elderly patients, in which the number of lesions was also higher. The upper lobes and the right middle lobe were affected more frequently in elderly patients. While no mortality was found in groups A and B, the rates of intensive care admission and mortality were higher in groups C and D. The ROC curve analysis revealed that 55 years of age was the optimal cut-off value to predict a worse outcome.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The CT findings of COVID-19 patients vary in different age groups. Bilateral, multiple and diffuse infiltrations, consolidation, air bronchogram, and crazy-paving patterns, upper lobe involvement, and older age should be considered as an indicator for worse outcomes.

Keywords: COVID-19, multidetector computed tomography, elderly, pneumonia

COVID-19 Hastalarında Yaş Gruplarına Göre Toraks BT Bulguları ve Klinik Sonlanım Arasındaki İlişki

Selçuk Parlak1, Muhammed Said Beşler1, Utku Eren Özkaya1, Esra Çıvgın1, Ebru Şengül Parlak2
1Ankara Şehir Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara
2Ankara Şehir Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: COVID-19 hastalarında yaşın, toraks bilgisayarlı tomografi (BT) bulguları ve hastalık şiddeti üzerindeki etkisini analiz etmek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma, 1 Nisan 2020-1 Haziran 2020 tarihleri arasındaki 367 COVID-19 hastasının toraks BT görüntülerini içeriyordu. Hastalar dört yaş grubuna ayrıldı: Grup A (≤19 yaş), grup B (20-39 yaş), grup C (40-59 yaş) ve grup D (≥60 yaş). BT'de lateralite, tutulan loblar, lezyon sayısı, lezyon tipleri ve lezyon dağılımı değerlendirildi ve karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışma popülasyonu 367 hastadan (210 erkek, 157 kadın, ortalama yaş 47.50, aralık 12-92 yaş) oluşmaktaydı. Yaş grupları arasında cinsiyet farkı yoktu. Tüm yaş gruplarında en sık görülen BT bulgusu buzlu cam opasitesiydi. Lezyon sayısının da daha fazla olduğu yaşlı hastalarda konsolidasyonlar, kaldırım taşı manzarası ve hava bronkogramları daha yaygındı. Yaşlı hastalarda üst loblar ve sağ orta lob daha sık etkilenmişti. Grup A ve B'de mortalite saptanmazken, grup C ve D’de yoğun bakım ihtiyacı ve ölüm oranları daha yüksekti. ROC eğrisi analizi, kötü prognoz açısından 55 yaşın optimal kesim değeri olduğunu ortaya koydu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: COVID-19 hastalarının toraks BT bulguları yaşa göre değişiklik göstermektedir. Bilateral, multiple ve yaygın infiltrasyonlar, konsolidasyon, hava bronkogramı, kaldırım taşı manzarası ile üst lobların tutulumu ve ileri yaş kötü prognoz işareti olarak düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, multidedektör bilgisayarlı tomografi, yaşlı, pnömoni

Selçuk Parlak, Muhammed Said Beşler, Utku Eren Özkaya, Esra Çıvgın, Ebru Şengül Parlak. Relationship Between The Chest CT Characteristics and Clinical Outcomes of COVID-19 Patients by Age Groups. Ankara Med J. 2020; 20(4): 1061-1070

Corresponding Author: Selçuk Parlak, Türkiye
LookUs & Online Makale