E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Evaluation of Primary Health Care Journals [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2021; 21(4): 645-657 | DOI: 10.5505/amj.2021.89804

Evaluation of Primary Health Care Journals

Erhan Şimşek
Kayseri Felahiye Public Hospital, Department of Family Medicine, Kayseri,Turkey

INTRODUCTION: Family Medicine is an academic discipline with a curriculum, foundation and peer-reviewed journals. The monitoring and evaluation of the contents of the scientific journal become difficult considering the increasing publication's number. So, we evaluated scientific journals about 'Primary Health Care' (PHC) to help in the follow-up of academic data.
METHODS: On 09/11/2021, we evaluated 27 journals on the Web of Science (WoS) database in the 'PHC' category. Article Processing Charges (APC), Open Access (OA) states, origins, annual publication numbers, frequencies and types, publication languages, Journal Citation Indicators (JCI), SCImago Journal Rankings (SJR), Publons data, were examined as H-indexes including the terminology 'COVID-19'. p<0.05 was significant. Spearman correlation analysis was used.
RESULTS: In WoS, there were 18 SCIE (Science Citation Index Expanded) and 9 ESCI (Emerging Sources Citation Index) journals within PHC. Also seen that APCs ranged from 0-4545 USD, the annual number of journals ranged from 1-24, H-Index ranged from 8-120, SJR ranged between 0.17-1.92, all ESCI journals, as Twenty, were found to be OA. It was determined that the JCI, H-Index and SJR values of SCIE journals were higher. The number of publications containing the terminology "COVID-19" in the title and the impact factors of the journal was inversely proportional.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The differences between SCIE-ESCI journals are in the journals in the PHC category, and this situation is reflected as H-Index, SJR 2020, JCI 2019 and 2020. It is noteworthy that all ESCI journals are OA. It is thought that PHC journals avoid 'COVID-19' related content in terms of their fields.

Keywords: Primary Health Care, Family Practice, Index, COVID-19, Scientific Journals

Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Dergilerinin Değerlendirilmesi

Erhan Şimşek
Kayseri Felahiye Devlet Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, Kayseri,Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Aile Hekimliği müfredatı, temeli ve hakemli dergileri olan bir akademik disiplindir. Bilimsel dergilerin içeriklerinin takibi ve değerlendirilmesi, sürekli artan yayın sayısı göz önünde bulundurulduğunda zor hale gelmektedir. Bu sebeple akademik verilerin takibinde yardımcı olmak amacıyla ‘Birinci Basamak Sağlık Hizmeti’(PHC) ile ilgili bilimsel dergileri değerlendirdik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 09/11/2021 tarihinde Web of Science (WoS) veri tabanında ‘PHC’ kategorisinde bulunan 27 dergi değerlendirildi. Makale İşlem Ücretleri (APC), Açık Erişim (OA) durumları, menşeileri, yıllık yayın sayıları, frekansları ve türleri, yayın dilleri, Dergi Atıf Göstergeleri (JCI), SCImago Dergi Sıralamaları (SJR), Publons verileri, H-ındex ’leri ve yayın başlığında ‘COVID-19’ terminolojisine yer verme durumları incelendi. p<0.05 anlamlı kabul edildi. Spearman korelasyon analizi kullanıldı.
BULGULAR: WoS’da PHC kapsamında 18 adet SCIE (Science Citation Index Expanded) ve 9 adet ESCI (Emerging Sources Citation Index) dergi olduğu görüldü. APC’ nin 0-4545 Amerikan Doları, yıllık dergi sayısının 1-24, H-Index’in 8-120, SJR’nin 0,17-1,92 aralığında değiştiği, ESCI dergilerin tamamının, toplamda 20 derginin OA olduğu görüldü. SCIE dergilerin JCI, H-Index ve SJR değerlerinin daha yüksek olduğu saptandı. Başlığında ‘COVID-19’ terminolojisi içeren yayın sayısı ile dergi etki faktörlerinin ters orantılı olduğu saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: SCIE-ESCI dergileri arasında geçerli olan genel farklılıkların PHC kategorisindeki dergilerde de olduğu, bu durumun H-Index, SJR 2020, JCI 2019 ve 2020 gibi göstergelere yansıdığı görülmektedir. ESCI dergilerin tamamının OA oluşu dikkat çekmektedir. PHC dergilerinin alanları itibariyle ‘COVID-19’ ile ilgili içeriklerden kaçındığı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Birinci Basamak Sağlık Hizmeti, Aile Hekimliği, İndeks, COVID-19, Bilimsel Dergiler

Erhan Şimşek. Evaluation of Primary Health Care Journals. Ankara Med J. 2021; 21(4): 645-657

Corresponding Author: Erhan Şimşek, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale