E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
The Prevalence of Sexual Dysfunctions in Women with Diabetes and Its Relationship with Diabetic and Demographic Factors: A Meta-analysis and Meta-regression Study [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2020; 20(4): 798-813 | DOI: 10.5505/amj.2020.86547

The Prevalence of Sexual Dysfunctions in Women with Diabetes and Its Relationship with Diabetic and Demographic Factors: A Meta-analysis and Meta-regression Study

Görkem Karakaş Uğurlu1, Mustafa Uğurlu2
1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversity, Faculty Of Medicine, Psychiatry Department. Ankara, Turkey
2Ministry Of Health Ankara City Hospital, Psychiatry Department. Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Since sexual psychophysiology can be affected by many variables, studies on the frequency of sexual dysfunction (SD) in diabetic patients produce quite different results. There is a need for regional studies conducted with methods to consolidate these different results. The purpose of this meta-analysis study is to reveal the combined prevalence of SD in women with diabetes and to examine the effects of possible diabetic and demographic variables on the prevalence of SD.
METHODS: For this meta-analysis study, the literature was searched with the "Google Scholar" database. Observational studies investigating SD in women with diabetes in Turkey between January 2000 and August 2020 were included in the meta-analysis.
RESULTS: The prevalence of SD in diabetic women was 58.95% according to the random-effects model. Arousal, desire, pain, satisfaction, lubrication and orgasm disorders were found as 57.75%, 56.63%, 45.63%, 40.22%, 38.61% and 49.25%, respectively. According to meta-regression results, the effects of HbA1c, diabetes duration, age, and body mass index on SD were not determined.
DISCUSSION AND CONCLUSION: SD is higher than the general population of women with diabetes in Turkey. Considering the possible problems encountered in diagnosis, these patients should be questioned for SD and the necessary patients should be directed to specialized clinics.

Keywords: diabetes, female, prevalence, sexual dysfunction

Diyabet Hastalığı Olan Kadınlarda Cinsel İşlev Bozukluklarının Sıklığı ve Diyabetik ve Demografik Faktörlerle İlişkisi: Bir Meta-analiz ve Meta-regresyon Çalışması

Görkem Karakaş Uğurlu1, Mustafa Uğurlu2
1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Ad., Ankara, Türkiye
2Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi, Psikiyatri Kliniği. Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Diyabet hastalarında cinsel işlev bozukluklarının (CİB) sıklığına dair çalışmalar, cinsel psikofizyoloji çok sayıda değişkenden etkilenebildiği için, oldukça farklı sonuçlar üretmektedir. Bu farklı sonuçları konsolide edecek yöntemlerle yapılmış bölgesel çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu meta-analiz çalışmasının amacı diyabet hastalığı olan kadınlarda CİB yaygınlığını ortaya koymak ve CİB yaygınlığı üzerine olası diyabetik ve demografik değişkenlerin etkilerini incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu meta-analiz çalışması için literatür “Google Akademik” veri tabanı ile taranmıştır. Ocak 2000 ile Ağustos 2020 tarihleri arasında Türkiye’de yapılmış diyabet hastalığı olan kadınlarda CİB araştıran gözlemsel çalışmalar dahil edilmiştir.
BULGULAR: Diyabetik kadınlarda CİB yaygınlığı rastgele etkiler modeline göre %58,95 bulunmuştur. Uyarılma, istek, ağrı, doyum, lubrikasyon ve orgazm bozuklukları ise sırasıyla %57,75, %56,63, %45,63, %40,22, %38,61 ve %49,25 olarak saptanmıştır. Meta-regresyon sonuçlarına göre CİB üzerine HbA1c, diyabet hastalığının süresi, yaş ve vücut kitle indeksinin etkisi saptanmamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Türkiye’de diyabet hastalığı olan kadınlarda CİB’in yaygınlığı genel popülasyondan yüksektir. Tanı koymada yaşanan olası sorunlar da dikkate alındığında bu hastaların mutlaka CİB bakımından sorgulanmaları ve gerekli hastaların özelleşmiş kliniklere yönlendirilmeleri gereklidir.

Anahtar Kelimeler: cinsel işlev bozuklukları, diyabet, kadın, prevalans

Görkem Karakaş Uğurlu, Mustafa Uğurlu. The Prevalence of Sexual Dysfunctions in Women with Diabetes and Its Relationship with Diabetic and Demographic Factors: A Meta-analysis and Meta-regression Study. Ankara Med J. 2020; 20(4): 798-813

Corresponding Author: Görkem Karakaş Uğurlu, Türkiye
LookUs & Online Makale