E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Anxiety and Depression Levels in Hospitalized Patients due to Covid-19 Infection [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2020; 20(4): 971-981 | DOI: 10.5505/amj.2020.80775

Anxiety and Depression Levels in Hospitalized Patients due to Covid-19 Infection

Emine Argüder1, Hatice Kılıç1, Musa Civak2, Duygu Kacar3, Gamze Kaya3, Abdurrezzak Yılmaz2, Bircan Kayaaslan3, Görkem Karakaş Uğurlu4, İhsan Ateş2, Rahmet Güner3, Ayşegül Karalezli1
1Ankara Yıldırım Beyazıt University School of Medicine, Ankara City Hospital, Department of Pulmonary Diseases
2Ankara City Hospital, Department of Internal Medicine
3Ankara Yıldırım Beyazıt University School of Medicine, Ankara City Hospital, Department of Clinic of Infectious Diseases and Clinical Microbiology
4Ankara Yıldırım Beyazıt University School of Medicine, Ankara City Hospital, Department of Psychiatry

INTRODUCTION: Patients who are hospitalized for Covid-19 are treated in single rooms and without an attendant to prevent contamination. Both health and support personnel serving these patients come into contact with patients with personal protective equipment. We planned to evaluate the impact of these changing conditions on individuals' psychology.
METHODS: The study was conducted with 300 patients (115 females, 185 males) hospitalized in Chest Diseases, Infectious Diseases, and Internal Diseases services. The data were collected using the personal information form prepared by the researcher and containing the descriptive characteristics of the patients and the Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD).
RESULTS: The median age of the patient group was 42 (min-max: 18-90), 61.70% of the patients were male, 46,30% were primary education graduates, 78.30% were married and 24% were housewives, 10.30% were retired. Among all cases, there were 8.30% (n: 25) clinically serious depression and 24% (n: 72) mild depression, and 7.70% (n: 23) clinically serious anxiety and 16% (n: 48) mild anxiety. There was a statistically significant difference when compared between two genders according to the severity of HAD-anxiety score, and anxiety scores were higher in women (p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our findings showed that anxiety and depression levels increased in individuals hospitalized for Covid-19. The pandemic is expected to continue in the upcoming period. For this reason, it is thought that it is necessary to plan the interventions of patients to reduce their anxiety and depression levels and to create the necessary support programs.

Keywords: Covid-19, anxiety, depression, Hospital Anxiety and Depression Scale

Covid-19 Enfeksiyonu Nedeniyle Hastanede Yatan Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri

Emine Argüder1, Hatice Kılıç1, Musa Civak2, Duygu Kacar3, Gamze Kaya3, Abdurrezzak Yılmaz2, Bircan Kayaaslan3, Görkem Karakaş Uğurlu4, İhsan Ateş2, Rahmet Güner3, Ayşegül Karalezli1
1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Şehir Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği
2Ankara Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği
3Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Şehir Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği
4Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Şehir Hastanesi, Psikiyatri Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Covid-19 nedeniyle hastanede yatarak tedavi gören hastaların bulaşın önlenmesi için tek kişilik odalarda ve yanında refakatçi olmadan tedavileri sağlanmaktadır. Bu hastalara hizmet veren gerek sağlık gerek destek personelleri kişisel koruyucu ekipman ile hastalarla temas etmektedir. Bu değişen koşulların bireylerin psikolojileri üzerindeki etkisini değerlendirmeyi planladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma Göğüs Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları ve İç Hastalıkları servislerine yatan 300 hasta (115 kadın, 185 erkek) ile yapıldı. Veriler, araştırmacı tarafından hazırlanan ve hastaların tanıtıcı özelliklerini içeren kişisel bilgi formu ve Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HAD) ile toplandı. Ölçeğin ülkemizde geçerliliği daha önce araştırılmış ve anksiyete ve depresyon için yararlı ve duyarlı bir tarama aracı olduğu gösterilmiştir.
BULGULAR: Hasta grubunun ortanca yaşı 42 (min-maks: 18-90) olup, hastaların %61,70'i erkek, %46,30'u ilköğretim mezunu, %78,30’u evli, %24'ü ev hanımı, %10,30’u emekli idi. Tüm vakalar arasında %8.30 (n: 25) klinik olarak ciddi depresyon ve %24 (n: 72) hafif depresyon ve %7,70 (n: 23) klinik olarak ciddi anksiyete ve %16 (n: 48) hafif anksiyete vardı. HAD-anksiyete puanının şiddetine göre iki cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı ve kadınlarda anksiyete puanları daha yüksekti (p <0,001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bulgularımız, Covid-19 nedeniyle hastanede yatarak tedavi gören bireylerde anksiyete ve depresyon düzeylerinin arttığını göstermiştir. Pandeminin önümüzdeki süreçte devam etmesi beklenmektedir. Bu nedenle hastaların anksiyete depresyon düzeylerinin azaltılmasına yönelik girişimlerinin planlanmasının ve gerekli destek programlarının oluşturulmasının gerekli olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, anksiyete, depresyon, Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği

Emine Argüder, Hatice Kılıç, Musa Civak, Duygu Kacar, Gamze Kaya, Abdurrezzak Yılmaz, Bircan Kayaaslan, Görkem Karakaş Uğurlu, İhsan Ateş, Rahmet Güner, Ayşegül Karalezli. Anxiety and Depression Levels in Hospitalized Patients due to Covid-19 Infection. Ankara Med J. 2020; 20(4): 971-981

Corresponding Author: Emine Argüder, Türkiye
LookUs & Online Makale