E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
The Knowledge about Sexuality and Sexually Transmitted Diseases of Syrian Women and Men Immigrated to Hatay-Antakya: A Qualitative Study [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2022; 22(1): 69-80 | DOI: 10.5505/amj.2022.71677

The Knowledge about Sexuality and Sexually Transmitted Diseases of Syrian Women and Men Immigrated to Hatay-Antakya: A Qualitative Study

Kadriye Şahin1, Pınar Döner Güner2
1Hatay Mustafa Kemal University, Department of Anthropology, Hatay, Turkey
2Hatay Mustafa Kemal University Department of Family Medicine, Hatay

INTRODUCTION: The aim of this study is to comparatively present the knowledge and experiences about sexuality and the sexually transmitted infections in both the men and women migrating from Syria to the nearest province, Hatay-Antakya in Turkey, due to the ongoing internal conflicts in Syria.
METHODS: The study consists of in-depth interviews with 12 female and 12 male participants who had to migrate from Syria. In the research, using the qualitative method, the findings were interpreted using the descriptive analysis technique.
RESULTS: In consequence of the study, women and men were determined to have different knowledge levels on sexuality before marriage, especially women to have experienced it at first night after marriage and men to be more familiar with sexuality. To have a speech on sexuality and sex life before marriage is taboo, and it's keeping the "honor" under control for women. As they have not received sufficient education, they do not have enough information about sexually transmitted diseases (STD).
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result, girls having been forced to get married at an early age have sexual experiences prematurely; their inadequate knowledge and experience about sexuality, belief and cultural truths cause certain traumatic processes. The education provided to men and women on sexuality and awareness about STD should be raised.

Keywords: Sexual health, sexually transmitted diseases, Syrian immigrants, primary health care, culture and disease, qualitative research.

Hatay-Antakya'ya Göç Eden Suriyeli Kadın ve Erkeklerin Cinsellik ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklara İlişkin Bilgileri: Nitel Bir Çalışma

Kadriye Şahin1, Pınar Döner Güner2
1Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Antropoloji Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
2Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ:

YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma, Suriye'den göç etmek zorunda kalan 12 kadın ve 12 erkek katılımcı ile derinlemesine görüşmelerden oluşmaktadır. Araştırmada nitel yöntem kullanılarak, bulgular betimsel analiz tekniği yorumlanmıştır.
BULGULAR: Araştırma sonucunda kadın ve erkeklerin evlilik öncesi cinsellik konusunda farklı bilgi düzeylerine sahip oldukları, özellikle kadınların bunu evlilikten sonraki ilk gece yaşadıkları ve erkeklerin cinselliğe daha aşina oldukları belirlenmiştir. Evlilik öncesi cinsellik ve cinsel yaşam üzerine konuşmak hem tabu hem de kadınların namusu ile ilişkili tutulmaktadır. Yeterli eğitim almadıkları için cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE) hakkında gerekli bilgiye sahip değillerdir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Erken yaşta evlendirilmeye zorlanan kız çocukları erken yaşta cinsel deneyimler yaşamakta; cinsellik, inanç ve kültürel gerçekler konusunda yetersiz bilgi ve tecrübeleri bazı travmatik süreçlere neden olmaktadır. Kadın ve erkeklere cinsellik konusunda verilen eğitim ve CYBE konusunda farkındalık arttırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Cinsel Sağlık, Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar, Suriyeli Göçmenler, Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri, Kültür ve Hastalık, Nitel Araştırma

Kadriye Şahin, Pınar Döner Güner. The Knowledge about Sexuality and Sexually Transmitted Diseases of Syrian Women and Men Immigrated to Hatay-Antakya: A Qualitative Study. Ankara Med J. 2022; 22(1): 69-80

Corresponding Author: Kadriye Şahin, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale