E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Assessment of Smoking Habits of Healthcare Professionals during the Covid-19 Pandemic Period [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2022; 22(1): 59-68 | DOI: 10.5505/amj.2022.69926

Assessment of Smoking Habits of Healthcare Professionals during the Covid-19 Pandemic Period

Muhammet Sinan1, Duygu Yengil Taci1, İzzet Fidancı2, Ismaıl Arslan1, Mustafa Çelik1
1University of Health Sciences, Ankara Training and Research Hospital, Department of Family Medicine, Ankara, Turkey
2Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department of Family Medicine, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Our study aimed to assess the smoking habits of healthcare professionals who are at the forefront of the coronavirus disease-2019 (COVID-19) pandemic and are most exposed to the risk of getting infected and the factors affecting those habits.
METHODS: All of 285 healthcare professionals who are 18 years old and over and are still smoking or quit smoking during the pandemic or started smoking during this period were included in the study. A sociodemographic data form and inventories were administered to the participants through the face-to-face interview method.
RESULTS: All of 31 participants (10.88%) did not smoke in the pre-pandemic period but started smoking during the pandemic period, 230 participants (80.70%) were smokers in the pre-pandemic period and still continued to smoke, and 24 (8.42%) participants quit smoking due to the pandemic while they were smoking in the pre-pandemic period. It was observed that healthcare professionals considering whether or not to quit smoking and considering that smoking increased deaths from COVID-19 infection experienced more anxiety (respectively p=0.012; p=0.027).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Anxiety scores were found to be high among healthcare professionals who had COVID-19 and those who lost someone close to them due to COVID-19. It has been determined that the number of cigarettes smoked by healthcare professionals with high anxiety scores has decreased significantly.

Keywords: Anxiety, Covid-19, Healthcare Professional, Smoking

Sağlık Çalışanlarının COVID-19 Pandemi Dönemindeki Sigara Kullanım Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Muhammet Sinan1, Duygu Yengil Taci1, İzzet Fidancı2, Ismaıl Arslan1, Mustafa Çelik1
1Sağık Bilimleri Üniversitesi,Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, Ankara, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamız, koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) pandemisinde en ön sırada yer alan ve enfeksiyon kapma riskine en çok maruz kalan sağlık çalışanlarının sigara içme alışkanlıklarını ve bu alışkanlıkları etkileyen faktörleri değerlendirmeyi amaçlamıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Salgın sırasında halen sigara kullanan, kullanmayı bırakan ya da bu dönemde sigaraya kullanmaya başlayan 18 yaş ve üzeri 285 sağlık çalışanının tamamı çalışmaya dahil edildi. Katılımcılara yüz yüze görüşme yöntemiyle sosyodemografik veri formu ve envanterleri uygulanmıştır.
BULGULAR: Pandemi öncesi dönemde, 31 (%10.88) katılımcının tamamı sigara kullanmayıp pandemi döneminde sigara kullanmaya başlamış; 230 (%80.70) katılımcının pandemi öncesi dönemde sigara kullandığı ve halen sigara kullanmaya devam ettiği ve 24'ü (%8.42) katılımcılar pandemi öncesi dönemde sigara kullanırken pandemi nedeniyle sigara kullanmayı bıraktı. Sigarayı kullanmayı bırakıp bırakmamayı düşünen ve sigaranın COVID-19 enfeksiyonundan ölümleri artırdığını düşünen sağlık çalışanlarının daha fazla kaygı yaşadıkları görüldü (sırasıyla p=0,012; p=0,027).
TARTIŞMA ve SONUÇ: COVID-19 olan ve yakınını COVID-19 nedeniyle kaybeden sağlık çalışanları arasında anksiyete puanları yüksek bulundu. Anksiyete puanı yüksek olan sağlık çalışanlarının içtikleri sigara miktarının önemli ölçüde azaldığı belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, COVID-19, Sağlık Çalışanı, Sigara içme

Muhammet Sinan, Duygu Yengil Taci, İzzet Fidancı, Ismaıl Arslan, Mustafa Çelik. Assessment of Smoking Habits of Healthcare Professionals during the Covid-19 Pandemic Period. Ankara Med J. 2022; 22(1): 59-68

Corresponding Author: İzzet Fidancı, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale