E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
First-Trimester Maternal Vitamin D Levels and Risk for Gestational Diabetes Mellitus [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2021; 21(3): 339-349 | DOI: 10.5505/amj.2021.60234

First-Trimester Maternal Vitamin D Levels and Risk for Gestational Diabetes Mellitus

Kağan Güngör1, Nur Dokuzeylül Güngör2
1İstanbul Medeniyet University, Göztepe Training and Research Hospital, Department of Endocrinology and Metabolism
2Bahçeşehir University Göztepe Medikal Park Hospital, Obstetrics and Gynecology

INTRODUCTION: Vitamin D deficiency is linked to increased risk of adverse pregnancy outcomes, fetal and neonatal complications, as well as serious health consequences later in life for both mothers and offspring. However, studies on maternal vitamin D status and risk for gestational diabetes mellitus (GDM) are controversial. This study aimed to retrospectively evaluate the risk for GDM based on maternal serum vitamin D levels.
METHODS: After applying the exclusion criteria, a total of 197 pregnant women, including 33 GDM cases and 164 controls, were enrolled in the study. Vitamin D levels were measured at 11–14 weeks of gestation. GDM was diagnosed by performing a 75-g oral glucose tolerance test between 24 and 28 weeks of gestation.
RESULTS: BMI was higher in the GDM group than in the non-GDM group (24.68 [21.72–27.64] kg/m2 vs. 22.04 [20.51–24.73] kg/m2, p = 0.004). Vitamin D levels were significantly lower in the GDM group than in the non-GDM group (17.2 [15.6–19.2] nmol/L vs. 33.0 [31.2–35.0] nmol/L, p < 0.001). The prevalence of vitamin D deficiency was as high as 87.88% in the GDM group, with a 67.062-fold higher risk for GDM (odds ratio 67.062, 95% confidence interval 20.904–215.150, p < 0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Insufficient vitamin D level in early pregnancy is significantly associated with GDM development. Routine screening for vitamin D deficiency during pregnancy, particularly at the first prenatal visit, may contribute to the identification and better management of GDM and its related adverse outcomes in mothers and offspring.

Keywords: Gestational diabetes mellitus, vitamin D deficiency, pregnancy, first trimester.

İlk trimester maternal vitamin D düzeyleri ve gestasyonel diyabet riski

Kağan Güngör1, Nur Dokuzeylül Güngör2
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
2Bahçeşehir Üniversitesi Göztepe Medikal Park Hastanesi, Obstetrik ve Jinekoloji

GİRİŞ ve AMAÇ: Vitamin D eksikliği; artmış advers gebelik sonuçları, fetal neonatal komplikasyonlar ve anne yenidoğanın ilerideki yaşamlarındaki ciddi sağlık sorunları ile ilişkilidir. Bununla birlikte maternal vitamin D statüsünün gestasyonel diyabet (GDM) riski ile ilişkisini araştıran çalışma sonuçları çelişkilidir. Bu çalışma retrospektif olarak maternal vitamin D düzeylerine göre GDM riskini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Dışlama kriterleri uygulandıktan sonra 33 GDM ve 164 kontrol toplam 197 gebe kadın çalışmaya alındı. Vitamin D düzeylerine gebeliğin 11-14 haftaları arasında bakıldı. GDM tanısı gebeliğin 24-28 haftaları arasında 75 gram glukozla yapılan oral glukoz tolerans testi ile kondu.
BULGULAR: GDM grubunda BMI non-GDM grubundan yüksekti (24,68 [21,72–27,64] kg/m2 vs. 22,04 [20,51–24,73] kg/m2, p = 0,004). ). Vitamin D düzeyleri GDM grubunda non-GDM grubundan anlamlı olarak daha düşük bulundu (17,2 [15,6–19,2] nmol/L vs. 33,0 [31,2–35,0] nmol/L, p <0,001). Vitamin D eksikliği prevalansı GDM grubunda % 87,88 olup, D vitamini eksikliği GDM riskini 67,06 kat arttırmaktaydı (odds oranı 67,06, 95% güven aralığı 20,90–215,15, p <0,001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Gebeliğin erken döneminde D vitamini eksikliği ile GDM gelişme riski arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Gebelik sırasında özellikle de ilk prenatal vizitte D vitamini eksikliğinin rutin olarak taranması GDM’nin ve GDM’nin anne ve yenidoğandaki olumsuz sonuçlarının daha iyi yönetilmesi bakımından yararlı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Gestasyonel diabetes mellitus, vitamin D eksikliği, gebelik, ilk trimester.

Kağan Güngör, Nur Dokuzeylül Güngör. First-Trimester Maternal Vitamin D Levels and Risk for Gestational Diabetes Mellitus. Ankara Med J. 2021; 21(3): 339-349

Corresponding Author: Kağan Güngör, Türkiye
LookUs & Online Makale