E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Turkish Version of Oral Self-Examination (OSE) Form: Validity and Reliability Study [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2020; 20(3): 674-685 | DOI: 10.5505/amj.2020.44365

Turkish Version of Oral Self-Examination (OSE) Form: Validity and Reliability Study

Özüm Erkin1, İlknur Göl2
1İzmir Demokrasi University, Faculty of Health Sciences, Dept. of Nursing
2Çankırı Karatekin University, Faculty of Health Sciences, Dept. of Nursing

INTRODUCTION: The aim of this study was to test the validity and reliability of oral self-examination form according to adaptation it Turkish.
METHODS: Methodological research was conducted in December 2019-January 2020 in Izmir. Steps of oral self-examination developed by Müller &Heller (2013) were adapted to Turkish. Oral self-examination includes simple eight steps. Language adaption, content validity index, factor analysis, Kendall's W coefficient of concordance test, Kuder Richardson 21 and pilot study were carried out.
RESULTS: The content validity index was found 0,97. After the analysis, Kendall W was found 0,88 (p = 0,519). The total variance explained by the single factor is 71.24%. Kuder Richardson 21 value of the form was calculated as 0.94.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Oral self-examination form is an early diagnostic tool for early diagnosis of oral cancer, valid and reliable tool. The form consists of one dimension and eight steps.

Keywords: Oral cancer, early diagnosis, oral self-examination, mouth self-examination, validity, reliability

Kendi Kendine Ağız Muayenesi (KKAM) Formunun Türkçe Uyarlaması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

Özüm Erkin1, İlknur Göl2
1İzmir Demokrasi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
2Çankırı KaratekinÜniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, kendi kendine ağız muayenesi formunu Türk diline uyarlayarak geçerliliğini ve güvenilirliğini test etmek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Metodolojik araştırma Aralık 2019-Ocak 2020 tarihleri arasında İzmir ilinde yürütülmüştür. Araştırmada, Müller& Hein (2013) tarafından Kanada’da geliştirilen kendi kendine ağız muayenesi adımları Türkçe ’ye uyarlanmıştır. Kendi kendine ağız muayenesi basit sekiz adım içermektedir. Formun dil uyarlaması, kapsam geçerlik indeksi, Kendall W uyumluluk düzeyi, faktör analizi, Kuder Richardson 21 ve pilot uygulama çalışmaları yürütülmüştür.
BULGULAR: Kapsam geçerlik indeksi 0,97 bulunmuştur. Kendall W kat sayısı 0,88 olarak elde edilmiştir (p= 0,519). Tek faktör tarafından açıklanan toplam varyans %71,24’tür. Formun Kuder Richardson 21 değeri 0,94 olarak hesaplanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ağız kanserinin erken tanısı için Türk diline uyarlanan kendi kendine ağız muayenesi formu geçerli ve güvenilir bir araçtır. Form tek boyut ve sekiz adımdan oluşmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ağız kanseri, erken tanı, kendi kendine ağız muayenesi, geçerlilik, güvenilirlik

Özüm Erkin, İlknur Göl. Turkish Version of Oral Self-Examination (OSE) Form: Validity and Reliability Study. Ankara Med J. 2020; 20(3): 674-685

Corresponding Author: Özüm Erkin, Türkiye
LookUs & Online Makale