E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Awareness of Patients About The Physicians’ Rights, The Effect Of Illness Perception And Personal Types On The Physicians’ Rights [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2020; 20(4): 926-943 | DOI: 10.5505/amj.2020.36097

Awareness of Patients About The Physicians’ Rights, The Effect Of Illness Perception And Personal Types On The Physicians’ Rights

Eray Serdar Yurdakul1, Oktay Sarı2
1Health Science University, Gulhane Medical Faculty, Department Of Medical History And Bioethics, Ankara, Turkey
2Health Science University, Gulhane Medical Faculty, Department Of Family Medicine, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Patient and physician’s rights are elements that need to be handled together. In the literature, there are mostly research articles on patient rights. Only prioritizing patient rights and ignoring the rights of physicians brings up communication problems. In our study, we investigated the knowledge levels and attitudes of patients about physician rights.
METHODS: The researchers prepared a questionnaire for the patients. The questionnaire included the "Fried and Rosenman's Personality Inventory" to determine the participants' sociodemographic characteristics and personality traits and the Brief Illness Perception Questionnaire (IPQ-B) to determine the disease perception of the patients. Also, the Likert type scale was used to measure patients' knowledge and attitude levels about physician rights. The researchers calculated the information and attitude sections of the patients' answers over 100 points.
RESULTS: The patients' knowledge about physician rights was found to be 60.65 ± 8.53 (37-84 points) over 100 points. The patients' attitude scores towards physician behavior during the examination were 41.31 ± 6.67 (24-61 points). The knowledge level scores of the patients with higher education levels about patient rights were also higher. In our study, the statement "informing about the patient's disease" (91.70%) was the most well-known statements. The lowest scores were determined as "the right of the attending physician to abandon the patient's treatment under certain conditions." Almost half of the patients marked the option “I am indecisive about physician behavior”.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Raising awareness of physician rights in patients and accepting mutual rights in the patient-physician relationship can reduce communication problems.

Keywords: Physician rights, disease perception, awareness.

Hastaların, Hekimlerin Hakları Konusundaki Farkındalıkları, Hastalık Algısı ve Kişilik Tiplerinin Hekimin Haklarına Etkisi

Eray Serdar Yurdakul1, Oktay Sarı2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi Ve Etik Ad. Ankara, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Ad. Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Hasta ve hekim hakları beraber ele alınması gereken unsurlardır. Literatürde daha çok hasta haklarıyla ilgili araştırma makaleleri yer almaktadır. Sadece hasta haklarını ön plana çıkarmak, hekimin haklarını göz ardı etmek iletişim sorunlarını karşımıza çıkarır. Çalışmamızda hastaların hekim hakları konusundaki bilgi düzeyleri ve tutumlarını araştırdık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemize herhangi bir yakınma ile müracaat eden hastalara, hekim haklarıyla ilgili araştırmacılar tarafından hazırlanan anket uygulanmıştır. Anket formunda katılımcıların sosyodemografik özellikleri, kişilik özelliklerini belirlemeye yönelik “Fried ve Rosenman’ın Kişilik Envanteri” ve hastaların hastalık algısını belirlemeye yönelik Kısa Hastalık Algısı Ölçeği yer almaktadır. Ayrıca hekim hakları konusundaki hastaların bilgi ve tutum seviyelerini ölçmeye yönelik 5’li Likert tipi ölçek kullanılmıştır. Hastaların verdikleri cevaba göre bilgi ve tutum bölümleri 100 puan üzerinden hesaplanmıştır.
BULGULAR: Hastaların hekim hakları konusunda bilgi seviyeleri, 100 puan üzerinden ortalama 60,65±8,53 (37-84 puan) olarak saptandı. Hastaların muayene esnasında hekim davranışlarına yönelik tutum puanları ise 41,31±6,67 (24-61 puan) olarak bulundu. Eğitim seviyeleri yüksek olan hastaların bilgi düzeyi puanları da daha yüksekti. Çalışmamızda “hastanın hastalığıyla ilgili bilgilendirme” önermesi (%91,70) en çok bilinen önerme olmuştur. En düşük puanlar “belirli koşullar altında müdavi hekimin hastanın tedavisini yarıda bırakma hakkı” olarak belirlenmiştir. Hastaların yaklaşık yarısı hekim davranışlarına yönelik kararsızım şıkkını işaretlemeleri dikkat çeken bir bulgu idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastalarda hekim hakları konusunda farkındalık oluşturulması ve hasta hekim ilişkisinde karşılıklı hakların varlığının kabul edilmesi, hastalarla hekim arasındaki iletişim problemlerinin azaltılmasına katkı sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Hekim hakları, hastalık algısı, farkındalık.

Eray Serdar Yurdakul, Oktay Sarı. Awareness of Patients About The Physicians’ Rights, The Effect Of Illness Perception And Personal Types On The Physicians’ Rights. Ankara Med J. 2020; 20(4): 926-943

Corresponding Author: Oktay Sarı, Türkiye
LookUs & Online Makale