E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Evaluation of Revised Trauma Score in Geriatric Trauma Patients [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2020; 20(3): 578-587 | DOI: 10.5505/amj.2020.24993

Evaluation of Revised Trauma Score in Geriatric Trauma Patients

Seda Fidan1, Gulhan Kurtoglu Celık2, Ayhan Özhasenekler2, Alp Şener2, Fatih Tanrıverdi2, Gül Pamukçu Günaydın2, Çağdaş Yıldırım2, Servan Gökhan2
129 May Hospital, Emergency Service, Ankara
2Unıversity of Yıldırım Beyazıt, Emergency Department, Ankara

INTRODUCTION: In the geriatric population, body response to trauma changes with age-varying physiology. Scoring systems are studied in many patient groups and diseases in terms of hospitalization requirement and prognosis prediction. In this study, we aimed to determine the demographic characteristics of patients over 65 years of age who applied to the emergency department with trauma, and to evaluate the RTS score together with the form of trauma.
METHODS: The study is a prospective, cross-sectional study. Trauma patients aged 65 and over who applied to a university hospital emergency room between 01/12 / 2017- 31/05/2018 were included in the study. Demographic data, vital signs, physical examination findings, imaging, laboratory results, erythrocyte suspension (ES) requirement, patient outcomes, and in-hospital and 28-day mortality were recorded. RTS scores of all patients were calculated.
RESULTS: During the study period, 4898 geriatric patients applied to the emergency department. 229 patients with the inclusion criteria were included in our study. 153 (66.81%) of the study patients were women and the median age was 79 (IQR 72-86). The most common comorbid disease in patients was hypertension (n = 109, 47.59%). The most common complaint was to drop. The median RTS of the patients was found to be 12. When the last diagnoses of the patients were analyzed, it was seen that soft tissue trauma (YDT) (31.87%) and femur / hip fracture (23.58%) were the most common. Compared to normal and low patients according to RTS scores, it was observed that the group with low Alzheimer / dementia, presence of previous stroke, erythrocyte suspension requirement and mortality rate were higher (p <0.001, p = 0.002, p <0.001, p = 0.002, respectively).
DISCUSSION AND CONCLUSION: With the development of living standards, the elderly population is increasing in our country. Accordingly, the probability of the elderly population exposed to trauma also increases. In our study, we showed that the patients were admitted to the emergency room most frequently due to mechanical or non-mechanical fall, the most common injury area was extremity / pelvis, and the presence of Alzheimer's / dementia and previous stroke, ES requirement and mortality rate were higher in the group with low RTS score.

Keywords: Emergency service, revised trauma score, geriatrics

Geriatrik travma hastalarında Revize Travma Skorunun değerlendirilmesi

Seda Fidan1, Gulhan Kurtoglu Celık2, Ayhan Özhasenekler2, Alp Şener2, Fatih Tanrıverdi2, Gül Pamukçu Günaydın2, Çağdaş Yıldırım2, Servan Gökhan2
129 Mayıs Hastanesi, Acil Servis, Ankara
2Yıldırım Beyazıt Üniveristesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Geriatrik popülasyonda yaş ile değişen fizyoloji ile birlikte travmaya verilen vücut yanıtı da değişmektedir. Skorlama sistemleri birçok hasta grubu ve hastalık üzerinde hastane yatışı gerekliliği ve prognoz tahmini açısından çalışılmaktadır. Bu çalışmada acil servise travma ile başvuran 65 yaş üstü hastaların demografik özelliklerinin belirlenmesini ve travmanın oluş şekli ile birlikte Revize Travma Skoru (RTS) değerlendirilmesini amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma prospektif, kesitsel bir çalışmadır. 01/12/2017- 31/05/2018 tarihleri arasında bir üniversite hastanesi acil servisine başvuran 65 yaş ve üzeri travma hastaları çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik verileri, vital bulguları, fizik muayene bulguları, görüntüleme, laboratuvar sonuçları, eritrosit süspansiyonu (ES) ihtiyacı, hasta sonlanımları ve hastane içi ve 28 günlük mortaliteleri kayıt edildi. Tüm hastaların RTS skorları hesaplandı.
BULGULAR: Çalışma dönemi boyunca acil servise 4898 geriatrik hasta başvurdu. Çalışmaya alınma kriterlerine sahip 229 hasta çalışmamıza dahil edildi. Çalışma hastalarının 153’ ü (%66.81) kadın olup yaş ortancası 79 (IQR 72-86) bulundu. Hastalarda en sık komorbid hastalık hipertansiyondu (n=109, %47.59). En sık başvuru şikâyeti düşmeydi. Hastaların RTS ortancası 12 olarak bulundu. Hastalara ait son tanılara bakıldığında en sık yumuşak doku travması (YDT) (31.87%) ve ikinci sırada femur/kalça kırığı (23.58%) yer aldığı görüldü. Hastalar RTS skorlarına göre normal ve düşük olanlar karşılaştırıldığında düşük olan grupta Alzheimer/demans, geçirilmiş inme varlığı, eritrosit süspansiyonu ihtiyacının ve mortalite oranının daha fazla olduğu görüldü (sırasıyla, p<0.001, p=0.002, p<0.001, p=0.002).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yaşam standartlarının gelişmesiyle ülkemizde de yaşlı popülasyon giderek artmaktadır. Buna bağlı olarak yaşlı popülasyonun travmaya maruz kalma olasılığı da yükselmektedir. Çalışmamızda hastaların en sık mekanik veya non mekanik düşme nedeniyle acil servise başvurduğu en sık gözlenen yaralanma bölgesinin ekstremite/pelvis olduğunu ve RTS skoru düşük olan grupta Alzheimer/demans ve geçirilmiş inme varlığı, ES ihtiyacının ve mortalite oranının daha fazla olduğu gösterdik.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, revize travma skoru, geriatri

Seda Fidan, Gulhan Kurtoglu Celık, Ayhan Özhasenekler, Alp Şener, Fatih Tanrıverdi, Gül Pamukçu Günaydın, Çağdaş Yıldırım, Servan Gökhan. Evaluation of Revised Trauma Score in Geriatric Trauma Patients. Ankara Med J. 2020; 20(3): 578-587

Corresponding Author: Gulhan Kurtoglu Celık, Türkiye
LookUs & Online Makale