E-ISSN: 2148-4570 • ISSN:2148-4570
Prevalence of Geriatric Depression and Associated Factors Among Elderly People in Family Medicine Clinic [Ankara Med J]
Ankara Med J. 2021; 21(4): 605-618 | DOI: 10.5505/amj.2021.03780

Prevalence of Geriatric Depression and Associated Factors Among Elderly People in Family Medicine Clinic

Burkay Yakar1, Emel Olğun1, Selim Karakas1, Erhan Önalan2, Edibe Pirincci3
1Department of Family Medicine, Firat University, Elazig, Turkey
2Department of Internal Medicine, Firat University, Elazig, Turkey
3Department of Public Health, Firat University, Elazig, Turkey

INTRODUCTION: Depression, which is an important public health problem and a determinant of disease burden, is one of the most common mental disorders, especially in the elderly population. The current study was aimed to investigate the prevalence of geriatric depression and associated factors among elderly people who admitted to the family medicine outpatient clinic.
METHODS: A total of 195 elderly participants aged 60 years have enrolled in this study. Demographic characteristics, medical history, psychosocial factors, and physical health status of individuals that may be associated with depression were obtained with a questionnaire. Depressive symptoms were assessed using the 30-item Geriatric Depression Scale (GDS).
RESULTS: Total of the 166 participants included in the study, 49.09% (n=81) had no depression, 4.24% (n=7) had probable depression, and 46.67% (n=77) had depression. Depression questionnaire scores of participants 75 years and over-aged were statistically higher than other age groups (p=0.001). Ability to make own daily work (OR: 19.78, Cl: 1.23-317.83, p=0.035), have a hearing problem (OR: 2.74, CI: 1: 20 - 6: 27 p=0.017) and fair sleep quality (OR: 10.62, Cl: 2.37-42.70, p=0.002) or poor sleep quality (OR: 4.24, Cl: 1.78-10.06, p=0.001) were independent risk factors that affecting the depression status.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study provides an alarming signal for health professionals and family physicians about the high prevalence of geriatric depression. We found that geriatric depression is associated with household income, education level, physical health, hearing problem, sleep status and history of falls in the elderly population.

Keywords: Geriatric depression, elderly, family practice

Aile Hekimliği Kliniğinde Yaşlılarda Geriatrik Depresyon Prevalansı ve İlişkili Faktörler

Burkay Yakar1, Emel Olğun1, Selim Karakas1, Erhan Önalan2, Edibe Pirincci3
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Elazığ
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Iç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ
3Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Elazığ

GİRİŞ ve AMAÇ: Önemli bir halk sağlığı sorunu ve hastalık yükü belirleyicisi olan depresyon, özellikle yaşlı popülasyonda en sık görülen ruhsal bozukluklardan biridir. Bu çalışmada aile hekimliği polikliniğine başvuran yaşlılarda geriatrik depresyon prevalansının ve depresyon ile ilişkili faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 60 yaşın üzerinde ki toplam 195 gönüllü çalışmaya dahil edilmiştir. Katılımcıların, depresyon ile ilişkili olabilecek demografik özellikleri, tıbbi geçmişleri, psikososyal faktörler ve bireylerin fiziksel sağlık durumları anket formu ile elde edildi. Depresif belirtiler 30 maddelik Geriatrik Depresyon Ölçeği (GDS) kullanılarak değerlendirilmiştir
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 166 katılımcının %49,09'unda (n=81) depresyon yoktu, %4,24'ünde (n =7) olası depresyon ve %46,67'sinde (n =77) depresyon vardı. 75 yaş ve üstü katılımcıların depresyon anketi puanları diğer yaş gruplarından istatistiksel olarak daha yüksekti (p=0,001). Kendi günlük işini yapamama (OR: 19,78, Cl: 1,23-317,83, p=0,035), işitme problemi olma (OR: 2,74, CI: 1,20-6,27 p=0,017) ve orta uyku kalitesi (OR: 10,62, Cl: 2,37-42,70, p=0,002) veya kötü uyku kalitesi (OR: 4,24, Cl: 1,78-10,06, p=0,001) depresyon durumunu etkileyen bağımsız risk faktörleriydi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma, sağlık çalışanlarına ve Aile hekimlerine geriatrik depresyonun yüksek prevalansı konusunda endişe verici bir sinyal vermektedir. Geriatrik depresyonun yaşlı popülasyonda hane halkı geliri, eğitim düzeyi, fiziksel sağlık, işitme sorunu, uyku durumu ve düşme öyküsü ile ilişkili olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Geriatrik depresyon, yaşlı birey, aile hekimliği

Burkay Yakar, Emel Olğun, Selim Karakas, Erhan Önalan, Edibe Pirincci. Prevalence of Geriatric Depression and Associated Factors Among Elderly People in Family Medicine Clinic. Ankara Med J. 2021; 21(4): 605-618

Corresponding Author: Burkay Yakar, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale