E-ISSN: 2148-4570 • ISSN: 2148-4570
Ankara Medical Journal ANKARA MEDICAL JOURNAL - Ankara Med J: 20 (2)
Cilt: 20  Sayı: 2 - 2020
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuran Hastaların Sağlık Okuryazarlığı Düzeyinin Değerlendirilmesi: Çankaya İlçesi Örneği
Evaluation of Health Literacy Level of Patients Applied to Family Health Centers: The Case of Çankaya District
Kenan Gözlü, Sıdıka KAYA
doi: 10.5505/amj.2020.02360  Sayfalar 254 - 268

2.
Çoklu İlaç Kullanan Yetişkin Bireylerin Tedaviye Uyumu Ve Öz-Etkililik Düzeyleri
Treatment Adherence And Self-Efficacy Levels Of Adults Using Multiple Drugs
NUR DEMIRBAS, Ruhuşen Kutlu
doi: 10.5505/amj.2020.16362  Sayfalar 269 - 280

3.
Acil Servise Müracaat Eden Hastaların Aile Hekimliği Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi
Evaluation of Patients Admissing Emergency Care Services from the Point of View of Family Medicine
Burcu Kayhan Tetik, Bora Tetik, Aytaç karaoğlan, Cem alpağan, Burak Mete, Nur Paksoy
doi: 10.5505/amj.2020.61214  Sayfalar 281 - 289

4.
Erzincan'a Yerleştirilmiş Ahıska Türkü Göçmenlerin Sağlık İhtiyaçlarının Belirlenmesi; kesitsel bir çalışma
The Determination Of Health Needs Of Ahiska Turk Immigrants Resettled In Erzincan; a cross-sectional study
Selçuk Akturan, Arif Caner Erdoğan, Aybeniz Şenay, Hatice Gizem Çadırcı, Göksu Açabay, Bilge Tuncel
doi: 10.5505/amj.2020.34603  Sayfalar 290 - 297

5.
İki Farklı Kültüre Sahip Olan Türk ve Suriyeli Kadınların Tubal Ligasyon Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi
Views of Turkish and Syrian Refugee Women Who are from Two Different Cultures on Tubal Ligation
sevgül donmez, Süreyya Gümüşsoy, HATICE SERAP KOÇAK
doi: 10.5505/amj.2020.38981  Sayfalar 298 - 314

6.
Adölesanlarda İnternet Bağımlılığı İle Beslenme Egzersiz Davranışları Arasındaki İlişki
The Relatıonshıp Between Internet Addiction And Nutrıtıon Exercıse Behavıors In Adolescents
Ayla Hendekci, İlknur Aydın Avcı
doi: 10.5505/amj.2020.52533  Sayfalar 315 - 326

7.
Obezite Merkezine Başvuran Hasta Profilinin ve Hastalara Verilen Eğitim Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Patient Profile and Training Effectiveness Applying to Obesity Center
Duygu İlke YILDIRIM, Mehmet Ali Eryılmaz
doi: 10.5505/amj.2020.90217  Sayfalar 327 - 336

8.
Problemli Akıllı Telefon Kullanım Ölçeğinin Geliştirilmesi
Development Of Problematic Smartphone Usage Scale (PSUS)
Sevil Akbulut Zencirci, saniye göktaş, Hatice Aygar, Muhammed Fatih Önsüz, Melike Alaiye, Selma Metintaş
doi: 10.5505/amj.2020.67689  Sayfalar 337 - 347

9.
Kadınların korku dolu deneyimi: mastalji
Fearful experience of women: mastalgia
Servet Kocaoz, OMER PARLAK
doi: 10.5505/amj.2020.60343  Sayfalar 348 - 359

10.
COVID-19 Pandemisi Sürecinde Türkiye, Avrupa ve Amerika Verilerinin Karşılaştırılması: Kesitsel Bir Çalışma
Data Comparison of Turkey, Europe, and USA During COVID-19 Process: A Cross-Sectional Study
Basri Furkan Dağcıoğlu, Ahmet Keskin
doi: 10.5505/amj.2020.02328  Sayfalar 360 - 369

11.
COVID-19 Pandemi Süreci: Yayılma Hızı, Ölüm Oranı ve Alınan Önlemler Açısından Değerlendirilmesi
COVID-19 Pandemic Process: Its Evaluation in Terms of Spreading Rate, Mortality Rate and Precautions Taken
CÜNEYT ARDIÇ, Kerem Uzun, AYŞE YAZAN ARSLAN, Ayse Sahin, MELEK HÜR, Merve Nur Serçe, Selma Türker, Büşra USLUOĞLU, Mert Süzük, Didem Sarimehmet
doi: 10.5505/amj.2020.05826  Sayfalar 370 - 379

12.
Adölesan ve Çocuklarda D Vitamini Düzeylerinin Yaş, Cinsiyet ve Mevsimsel Özelliklere Göre Değerlendirilmesi
Evaluation of Vitamin D Levels in Adolescents and Children According to Age, Sex and Seasonal Charesteristics
Eda Türe, Seçil Müderrisoğlu, Recai Acı, Mahcube Çubukçu, Mukadder Arslanbek Erdem
doi: 10.5505/amj.2020.70893  Sayfalar 380 - 386

13.
Primer Sjögren sendromlu hastalarda Roma IV fonksiyonel barsak hastalıkları tanı kriterleri ışığında fonksiyonel barsak hastalığı sıklığı
Prevalence of functional bowel disease in the light of diagnostic criteria of Rome IV functional bowel diseases in patients with Primary Sjogren syndrome
Samet Karahan, Kemal Erol
doi: 10.5505/amj.2020.30306  Sayfalar 399 - 406

14.
Obezite Polikliniklerine Başvuran Hastaların Antropometrik ve Biokimyasal Parametrelerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Anthropometric and Biochemical Properties of Patients who Applied to Obesity Policlinics
Şennur Doğan, Cemil Işık Sönmez, Duygu Ayhan Başer
doi: 10.5505/amj.2020.59140  Sayfalar 407 - 415

15.
Postmenopozal Kadınlarda Subklinik Tiroid Hastalığı Sıklığının ve Kemik Mineral Yoğunluğu ile İlişkisinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Frequency of Subclinical Thyroid Disease in Postmenopausal Women and its Relationship with Bone Mineral Density
Çağlar Keskin, Esra Nur Ademoğlu Dilekçi, Müge Keskin
doi: 10.5505/amj.2020.56933  Sayfalar 407 - 415

16.
Acil Servise Başvuran ve Yeşil Triyaj Kodu Alan Hastalarda Aile Hekimliği Farkındalığı
Family Practice Awareness in Patients Applying to the Emergency Department and Receiving a Green Triage Code
Cevdet Toksöz, IBRAHIM IKIZCELI, Murat Koyuncu, Serap Biberoğlu, Fatih Cakmak, Derya Öztürk
doi: 10.5505/amj.2020.75768  Sayfalar 416 - 425

17.
Bozulmuş açlık glukozu olan kadın hastalarda fibromiyalji sıklığı: Kesitsel çalışma
The frequency of fibromyalgia in female patients with impaired fasting blood glucose: Cross-sectional study
Ayla Cagliyan Turk, SEVİL OKAN, SUMRU OZEL, Ahmet Musmul, Murat Baglicakoglu, ferit kerim kucukler, FÜSUN SAHIN
doi: 10.5505/amj.2020.82687  Sayfalar 426 - 434

18.
FDG PET Görüntülemede Prostatta İnsidental FDG Tutulumunun Sıklığı ve Klinik Önemi
Frequency and Clinical Significance of Incidental Prostatic FDG uptake in FDG PET imaging
Elif Özdemir, Şeyda Türkölmez
doi: 10.5505/amj.2020.93653  Sayfalar 434 - 443

DERLEME
19.
Birinci Basamakta COVID-19
Covid-19 In Primary Healthcare
Hüseyin Acar, Yağmur Gökseven, Güzin Zeren Öztürk, Seçil Arıca
doi: 10.5505/amj.2020.92679  Sayfalar 444 - 467

20.
Yeni Coronavirüs (Covid-19) Pandemisi ile Mücadelede Geçmişten Ders Çıkarmak
Learning Lessons From the Past in Combating the Novel Coronavirus (Covid-19) Pandemic
Ahmet Özlü, Dilek Öztaş
doi: 10.5505/amj.2020.46547  Sayfalar 468 - 481

21.
COVID- 19 ve Gebelik
COVID-19 and pregnancy
Raziye Desdicioğlu, Ayşe Filiz Yavuz
doi: 10.5505/amj.2020.74318  Sayfalar 482 - 487

22.
Pandemilerde Sağlık Çalışanlarının Psikososyal Sağlığını Etkileyen Koruyucu ve Risk Faktörlerine İlişkin Bir Derleme
A Review of Protective and Risk Factors Affecting Psychosocial Health of Healthcare Workers in Pandemics
Fatma Enli Tuncay, Engin Koyuncu, Şule Özel
doi: 10.5505/amj.2020.02418  Sayfalar 488 - 504

23.
Kanıta Dayalı Çocuk Diş Hekimliği
Evidence-Based Pediatric Dentistry
Aysima Darıcı, Melek D. Turgut
doi: 10.5505/amj.2020.48278  Sayfalar 502 - 515

EDITÖRE MEKTUP
24.
Pandemi Sırasında Batman’da Hekim Olmak
Being Physician in Batman During Pandemia
Sercan Bulut Çelik, Fethiye Akgul
doi: 10.5505/amj.2020.14880  Sayfalar 516 - 519
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale